Privacy policy

Het Belgisch Financieel Forum (hierna “het Forum”) registreert uw persoonsgegevens om u op uw verzoek informatie te kunnen sturen omtrent de toekomstige activiteiten die worden georganiseerd door het Forum en om de administratieve verwerking van uw inschrijving voor een dergelijke activiteit te kunnen uitvoeren. Het Forum steunt deze verwerking van persoonsgegevens op artikel 6.1, (a), (b), en (f) van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of nog, General Data Protection Regulation – GDPR).

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam en voornaam;
 • De naam van de instelling of het bedrijf waar u werkzaam bent alsook de afdeling;
 • Uw functie;
 • Uw adres of het adres van uw werkgever;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw BTW nummer;
 • De aanvraag voor een aanwezigheidsattest inzake bijscholing.


Het Forum treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk op een need-to-know-basis voor een beperkt aantal medewerkers van het Forum die instaan voor de organisatie van de activiteiten en voor de administratie van het Forum. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij het Forum daartoe verplicht is krachtens de wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard en anderszins verwerkt als strikt noodzakelijk is voor het Forum om de hoger vermelde doeleinden van de verwerking te bereiken.

Voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, heeft U het recht om:

 • toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel te verbeteren;
 • bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie;
 • het wissen van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen;
 • deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.

Om de rechten uit te oefenen die onder de punten (1) t.e.m. (4) worden opgesomd, kan u contact opnemen met het Centraal contactpunt Brussel:

Nationale Bank van België - Communication Office
Contact: Carmen Boschmans / Verona Michiels / Grace Misenga
De Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
tel: 02 221 31 70 / 02 221  54 26
e-mail: financialforum@nbb.be